คู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน


คู่มือแนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

คุ่มือแนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน

คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515

คู่มือการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน

คู่มือการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือบรรยายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง

แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบการดำเนินงาน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546