สมุดสุขภาพประชาชน (H4U)

เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสถานพยาบาล และผู้รับบริการ ผ่านระบบ HIS Gateway ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้เข้าถึงประวัติการเข้ารับบริการ และข้อมูลสุขภาพของตนเอง