Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vision (วิสัยทัศน์)

องค์กรคุณภาพ ประทับใจบริการ

มุ่งสานภาคีเครือข่าย ภายใน 2565


Mission (พันธกิจ)

1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งใน ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ ให้การ ดูแลสุขภาพของประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล


Values (ค่านิยมองค์กร)

TSKH = ทีมร่วมงาน บริการด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

T = Teamwork

การทำงานร่วมกันเป้นหมู่คณะ

S = Service Mind

มีจิตใจเต็มใจที่จะช่วย หรือให้ บริการ

K = Knowledge

ความรู้

H = Honesty

ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ


MOPH (ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข)

M = Mastery

เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มี

วินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O = Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P = People centered

ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H = Humility

ถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image