ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลคอหงส์ 2 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2476 ต่อมา ทางราชการได้ติดต่อขอย้ายโรงเรียนมาอยู่ในวัด และได้รับการตอบรับให้ย้ายมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2489 พร้อมเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโศภนพิทยาคุณ เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้เป็นผู้อุปภัมภ์ จัดหาซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง ต่อมาท่านพระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชื่อน สนฺตจิตโต) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ไ้ด้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้ด้วยดีตลอดมา

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"งามอย่างไทย งามนอกบอกงามใน งามวาทศิลป์ถิ่นใต้"


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ

คณะผู้บริหาร


นายวิทยา กลางวัง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศัณสุณีพร นิยมวาส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวินัยพงศ์ คำแหง

รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

และบริการ

นายนิโรธ วิชาธิคุณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ