การประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด

The Thinking Research Conference 2017

"อนาคตของชาติ ขึ้นอยู่กับการคิดของเด็กในวันนี้"

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ณ โรงเเรมไอโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

จัดโดย ศูนย์วิจัยการคิดฝางวิทยายน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


“โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เป็นโครงการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (2558-2560) โดยได้ดำเนินการโครงการย่อยดังนี้ 1) โครงการการพัฒนาครูนักวิจัยด้านการคิด (Thinking Teacher Researcher) 2) โครงการโรงเรียนการคิด (Thinking School) 3) โครงการศูนย์วิจัยด้านการคิดและการส่งเสริมการคิด (Centre for Thinking Research and Improving Thinking Skills) 4) โครงการการประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (The Thinking Research Conference (TRC) และ 5) โครงการรายงานวิจัยด้านการพัฒนาการคิดของผู้เรียน (Thinking Skills Research Journal) โครงการย่อยที่ 1-3 มีการดำเนินการมาแล้ว และกำหนดให้มี “การประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (The Thinking Research Conference (TRC) (โครงการย่อยที่ 4) ขึ้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 จึงเกิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน>>> คลิก

สถานที่จัดงานประชุม