อาชีพเกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 11 ล้านคน (สถิติแรงงาน, 2558) และรายได้หลักของประเทศไทยส่วนหนึ่งได้จากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และมีข้อจำกัดทางการค้าด้านอื่น ๆ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ ทักษะหรือความชำนิชำนาญวิชาชีพเกษตรกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในกิจกรรมด้านการเกษตรทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่ดินและน้ำ การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลิต โดยมีบุคลากร อาทิ นักส่งเสริมการเกษตร เข้าดำเนินการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกษตรกรมีความมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

ดังนั้น จึงสมควรจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกร บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร และนักส่งเสริมการเกษตร ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการประกอบกิจการงานให้สัมฤทธิ์ผล นำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ

บทบาท

(1) ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการจัดทำ มาตรฐานอาชีพ แก่คณะที่ปรึกษา

(2) ให้การรับรองมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

(3) ให้การรับรองกระบวนการประเมิน เครื่องมือประเมิน ผลวิเคราะห์ของการทดลองประเมินสมรรถนะ

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานอาชีพ

บทบาท

(1) ร่วมจัดทํามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

(2) ร่วมจัดทํากระบวนการประเมิน และเครื่องมือประเมิน

(3) เป็นผู้ให้ข้อมูล และให้รายละเอียดในสมรรถนะอาชีพ

(4) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


บทบาท

(1) ร่วมประชุมประชาพิเคราะห์

- ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

- ผลการจัดมาตรฐานอาชีพ

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ ข้อเสนอ ให้ความรู้ในกลุ่มอาชีพ

คณะที่ปรึกษา


บทบาท

(1) เป็นฝ่ายอำนวยการ ให้ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มอาชีพ ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

(2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพ

(3) จัดเวทีประชาพิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

(4) ดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพ

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เกษตรกรปราดเปรื่อง

ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า ปริมาณความต้องการของตลาด ความปลอดภัยของผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่นำเสนอ

- เกษตรกร

- ผู้ประกอบการเกษตร

ประเทศต้นแบบที่จะศึกษา

- สหรัฐอเมริกา

- บังกลาเทศ

- ไซปรัสนักเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้การผลิตเป็นผู้นำความรู้ที่ได้จากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไปสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาการจัดการผลิตด้านการเกษตร

อาชีพที่นำเสนอ

- นักเทคโนโลยีการผลิตพืช

- นักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

- นักเทคโนโลยีการจัดการ

ประเทศต้นแบบที่จะศึกษา

- ฟินแลนด์

- อังกฤษ

- ออสเตรเลีย


นักส่งเสริมการเกษตร

ผู้ที่ปฏิบัติงานติดต่อกับเกษตรกรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการประกอบการผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

อาชีพที่นำเสนอ

- นักส่งเสริมการเกษตร

ประเทศต้นแบบที่จะศึกษา

- สหรัฐอเมริกา

- ญี่ปุ่น

- มาเลเซีย