ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรทุกท่านเข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมอดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดทำห้องศึกษาเรียนรู้จำนวน ๔ ห้องและ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

๑.เทิดไท้องค์ราชา

๒.ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

๓.สืบสานมรดกไทย

๔.นามบางใหญ่คือตำนาน

๕.พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ดูแล กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม