สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2563

สวัสดิการนักเรียน

  • อำนวยความสะดวกรถรับส่งนักเรียน

  • มีทุนการศึกษาให้

  • นักเรียนทวิศึกษา มีรถรับ-ส่งไปเรียนฟรี

ตามที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว269 ลงวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(Covid–19) นั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. การสมัครเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://gg.gg/gwb6u

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://gg.gg/gwbb7

เมื่อนักเรียนสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องมายื่นใบสมัครที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคม โดยนำเอกสารต่างๆ มายื่นในวันมอบตัว

2. การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้


3. การมอบตัว

3.1วันเวลาที่มอบตัว

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.00 น.-12.00 น.

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.00 น.-12.00 น.

3.2 เอกสารการมอบตัว

1) เอกสารคำมอบตัว (รับที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคม)

2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3) หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองผลการเรียน ตัวจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร

4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองตัวจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา และมารดา ตัวจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ครูวนิชา หาญสุวรรณ โทร. 09 4291 9461
2. ครูสมจิต สีหะวงษ์ โทร. 08 7252 0485
3. ครูธนัชพร ใจกล้า โทร. 08 9847 9474
4. ครูภูวิช ดวงจันทา โทร. 09 1014 4485
5. ครูชนกานต์ เหลาแตว โทร. 08 9845 6485
6. ครูน้ำค้าง สะเดา โทร. 09 7235 7078
7. ครูสุทธิพงษ์ กองศิริ โทร. 08 1058 6726
8. ครูวิพัตรา เทียนวรรณ โทร. 08 3023 0828
9. ครูไสว อุทุม โทร. 08 1074 8717
10. ครูจิดาภา ยี่รัมย์ โทร. 09 5479 6329

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1

สมัครเข้าเรียน ม.1

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4

สมัครเรียน ม.4


โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
เว็บไซต์ : www.tnhpit.ac.th
facebook : ภาพกิจกรรม ถนนหักพิทยาคม
โทร. : 044 634639
E-mail : tpk.tnh.school@gmail.com