กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ(MOU)

และการจัดทำเวทีประชาคม

จัดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินงาน ผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แก่

•นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในนามประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

•นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง

•นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

•ผู้แทนมหาวิทยาลัยจังหวัดตรัง

•ผู้แทนกรรมการอาชีวศึกษาตรัง

•นายสมนึก อ้นเพช็ร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

•นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

•นางสาวศรีนวล นุ้ยหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

•นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ตรัง

การเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพที่ยั่งยืน โดย

1.นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ. รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ตรัง

2.นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง

3.นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

4.ผู้แทนกรรมการอาชีวศึกษาตรัง

5.ผู้แทนอุดมศึกษาตรัง

ผลการเสวนา ต้องการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่สนับสนุนให้นักเรียนมีทางเลือกตามความชอบความถนัด โดยเน้นไปสายอาชีพ เพราะจบแล้วมีงานทำ และตลาดแรงงานในจังหวัดตรังมีตำแหน่งงานว่างรองรับ พร้อมกับรายได้ตามความสามารถ