โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการทำ

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

ข้อมูลสำหรับสนุบสนุนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการทำรูปแบบและแนวการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา