Toric geometry, degenerations and related topics

Schedule: 12 Feb (Tue) afternoon -14 Feb(Thu), 2019.

Venue: Kobe university, Japan.

Speakers:

Tadashi Ashikaga (Tohoku Gakuin)

Thomas Ducat (Bristol)

Atsushi Ito (Nagoya)

Masanori Ishida (Tohoku)

Masamichi Kuroda (Nippon Bunri)

Qing Liu (Bordeaux)

Kentaro Mitsui (Kobe)

Iku Nakamura (Hokkaido)

Shoetsu Ogata (Tohoku)

Ryo Ohkawa (Waseda)

Hiroshi Sato (Fukuoka)

Arne Smeets (Nijmegen)

Supported by

JSPS Grant-in-aid (S) 17H06127 (PI: Masa-Hiko Saito)

Organizers: Masa-Hiko Saito, Kentaro Mitsui, Taro Sano (Kobe).