การดำเนินกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ชมรมในสถานประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ชมรมในชุมชน สมาชิก ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ

ก กรรมการ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน เพื่อเป็นกรรมการชมรม

ก กองทุน

กรรมการและสมาชิกร่วมดำเนินการ จัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชุมชน

ก กิจกรรม

เป็นสิ่งที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อ สมาชิกภายในชมรม หรือมอบหมายสมาชิกเข้าดำเนินการกับหน่วยงาน

วารสารประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER 1

ภาพกิจกรรมชมรม To Be Number 1

To Be Number1 จิตอาสา

โครงการอบรมสัมมนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

To Be Number1 ช่วยงานชุมชน

โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ถอดบทเรียนโรงเรียนพอเพียง To Be Number1

สร้างเครือข่าย To Be Number1

TO BE NUMBER 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน