One Class One Project
Online Showcase 2022

Traimitwitthayalai School

สามรถรับชมวิดีโอนำเสนอได้ทาง
Youtube Channel

"TMC One Class One Project & IS"

กิจกรรม One Class One Project บูรณาการ IS

เนื่องด้วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยได้นำรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มาบูรณาการและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บันได 5 ขั้น ผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน

ซึ่งกิจกรรม One Class One Project บูรณาการ IS นี้ ประกอบไปด้วยโครงงานประเภทต่างๆ ดังนี้

1. โครงงานทดลองและสิ่งประดิษฐ์

2. โครงงานสำรวจ

3. โครงงานคุณธรรม

4. โครงงานอาชีพ

  บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่

1. การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น

3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกนำความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

4. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ

5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์


https://sites.google.com/site/amornchai4567/bandi-5-khan-su-khwam-sarec


โครงงาน One Class One Project และ IS

โครงงานสิ่งประดิษฐ์และทดลอง

โครงงานอาชีพ

โครงงานคุณธรรม

โครงงานสำรวจ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์
และทดลอง

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์

ม.1/4 เทียนหอมจากสมุนไพร

ม.1/7 โครงงานของเล่นจีน

ม.6/1 Smart Health Care

กลุ่มทดลอง

ม.5/1 พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

ม.5/2 การศึกษาปริมาณสารละลายในเมล็ดกาแฟที่มีผลต่อความยาวรากพืช

ม.6/2 หาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเซเว่น

โครงงานอาชีพ

ม.1/2 ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร

ม.1/5 สตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ต

ม.1/6 ไข่ครกนกกระทา

ม.5/4 차마​ 성은​ (떡떡)​ ชามา ซองอึน ต๊อกต๊อก !!!!

ม.6/4 เค็กนุ่มนิ่ม 6/4

โครงงานคุณธรรม

ม.1/3 1/3 ห้องเรียนสะอาดปราศจากโควิด19

ม.3/3 ความมีวินัยในการเรียนออนไลน์

ม.5/5 การปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งของนักเรียนชั้น ม.5/5

ม.6/5 เพื่อนช่วยเพื่อน

โครงงานสำรวจ

ม.1/1 โครงงานการสำรวจความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ม.3/1 โครงงานแบบสำรวจเรื่องความคิดเห็นและผลที่เกิดจากการรับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน

ม.3/2 การสำรวจการนับถือศาสนาของนักเรียนและครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ม.3/4 พฤติกรรมความสนใจในสื่อแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ม.3/5 โครงงานสำรวจเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ม.3/6 การถูกดูถูกและเหยียดหยามทางสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ม.5/3 สำรวจความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้น ม.5/3

ม.5/6 ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพของนักเรียน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ม.6/3 เรื่องการเมืองในชีวิตนักเรียน

ม.6/6 เตรียมความพร้อมอย่างไรให้พิชิตคณะในฝันตั้งแต่มัธยมปลาย

โครงการ IS3
การนำความรู้ไปใช้
เพื่อบริการสังคม

ระดับชั้น ม.2 และ ม.4

ม.2/1 เรื่อง มนุษย์ผู้ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ม.2/2 เรื่อง ปัญหาขยะในโรงเรียน

ม.2/3 เรื่อง เด็กติดยาเสพติด

ม.2/4 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ม.2/5 เรื่อง รู้สู้โควิด หยุดวิกฤตด้วยความเข้าใจ

ม.2/6 เรื่อง การเรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียว


ม.4/1 เรื่อง แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยตัวเอง

ม.4/2 เรื่อง โควิด-19แพร่ระบาดได้ยังไง อยากรู้ไหมมาอ่านกัน

ม.4/3 เรื่อง เซเลอร์ พส. พิชิตโลกร้อน

ม.4/4 เรื่อง จัดการขยะให้เป็นที่ ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
(Waste Management for Reducing Pollution)

ม.4/5 เรื่อง แยกขยะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ม.4/6 เรื่อง นายก็ทำได้นะ ลดโลกร้อนน่ะ

แบบทดสอบ
และเกียรติบัตร

หลังเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์
สามารถคลิกทำแบบทดสอบของแต่ละโครงงานเพื่อรับเกียรติบัตร
(ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565)