แหล่งเรียนรู้

สวนเสาวรส

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเสาวรส /ชนิด/สายพันธุ์
 • วิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์/การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความขยัน อดทน
 • ความรับผิดชอบ ตรงเวลา

เสาวรสที่เราปลูกเป็นเสาวรสพันธุ์สีทอง ลักษณะของผลเป็นสีเหลือง และเมื่อสุกจะออกสีม่วงอมเหลืองรสชาติเปรี้ยวกว่าเสาวรสพันธุ์สีม่วงเล็กน้อย เสาวรสมีวิตามินซีสูงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเลือด บำรุงสายตา และผิวพรรณ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ วิตามิน และไฟเบอร์ โรงเรียนเราปลูกต้นเสาวรสไว้ทั้งหมดประมาณ 100 ต้น บริเวณริมรั้วข้างบ่อปลาหมอ ปัจจุบันเสาวรสของเรามีอายุได้ประมาณ 3 เดือนอยู่ในช่วงการเจริญเติบโต ยังไม่ติดดอกออกผล เสาวรสพันธุ์สีเหลืองจะดอกจะเริ่มบานตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป ส่วนใหญ่ผสมตัวเองไม่ติด ต้องผสมเกสรข้ามต้น การขยายพันธุ์ใช้เมล็ด เมล็ดที่นำไปเพาะจะงอกภายใน 2 - 4 สัปดาห์ เมื่อนำไปปลูก 4 - 5 เดือน เสาวรสจะเริ่มออกดอกและติดผล ระยะจากการออกดอกและติดผล จนเก็บเกี่ยว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ราคาขายปลีก ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม จะติดผลดกในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว การขยายพันธุ์โดยการปักชำและเสียบยอดจะทำให้ได้ต้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์และให้ผลผลิตเร็วกว่าการปลูกโดยใช้เมล็ด

การปลูกเสาวรสพวกเราต้องมีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ เพราะต้องดูแลนานกว่ามีผลผลิต ซึ่งต้องมีการพรวนดินและการดายหญ้า ให้บริเวณรอบโคนต้นสะอาดและโปร่งพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกเสาวรสมีความเหมาะสมเพราะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ แต่ละต้นมีระยะห่างเหมาะสม ทำให้ต้นเสารถสามารถเจริญเติบโตได้ดี การปลูกเสาวรสต้องมีการวางแผน มีการแบ่งงานกัน และทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมอ เมื่อเสาวรสโตเต็มที่ออกดอก ออกผล เราก็จะนำมาแปรรูปที่เป็นน้ำเสาวรส แยมเสาวรส และนำมาขาย มีเงินหมุนเวียนในกิจกรรม พวกเราได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน แก้ปัญหาร่วมกัน และในการนำเสาวรสมาปลูกบริเวณรั้ว ทำให้บริเวณรั้วและรอบบ่อปลาหมอมีสภาพแวดล้อมสวยงามขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ การนำเสาวรสมาแปรรูปต้องเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากชาวบ้าน มีรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสาวรสให้สูงขึ้นได้

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้เสาวรส

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและแปรรูปเสาวรส

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเสาวรส /ชนิด/สายพันธุ์
 • วิธีการเพาะ/ขยายพันธุ์/การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับเสาวรสสายพันธุ์ที่ปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษา ธาตุอาหาร คุณประโยชน์ และวิธีการนำไปแปรรูปต่างๆ และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูป สรรพคุณยาจากพืช
 • ได้ผลไม้ที่ปลอดสารพิษมาบริโภค และจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม

ภาพผลิตภัณฑ์