แหล่งเรียนรู้

สวนมัลเบอร์รี่

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์มัลเบอร์รี่
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความอดทน ตรงแวลา
 • ความรับผิดชอบ

มันเบอร์รี่หรือหม่อนที่พวกเราปลูกเป็นบอล 1000 แดงพิจิตรบอลพันธุ์นี้จะให้ผลผลิตลูกใหญ่ยาวกว่าพันธุ์อื่นพวกเราปลุกบอลไว้บริเวณข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน จำนวน 100 ต้น บ่อนที่เราได้มาเป็นต้นพันธุ์ที่มีอายุประมาณสองปีโดยได้รับการบริจาคจากชาวบ้านก่อนนำมาปลูกได้มีการตัดแต่งกิ่ง และเจริญเติบโตตามปกติ ส่วนที่เราใช้มาแปลลูกก็คือผลของมันเรานำผลของบอลมาแปรรูปเป็นน้ำมันเบอร์รี่แยมแบตเตอรี่ และขายผลสดเมาลี่มีสรรพคุณตามหลักโภชนาการในการต้านอนุมูนอิสระเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานเล่นได้บอลจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมกรากุมภาพันธ์

การปลูกมาลี่ต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความรับผิดชอบในการนำเมาเบอร์รี่ไปแปลลูกเราต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความพยายามรับผิดชอบเสียสละและส่งต่อเวลาเพราะ ขนของมาบุรีเมื่อเก็บแล้วมีอายุอยู่ได้สามถึงห้าวันเท่านั้นจึงต้องมีการนำผลบอลน่ะแปลรูป

บันเบอร์รี่ที่เราปลูกมีจำนวน 100 ต้นซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกจำนวนสองงานและพื้นที่บริเวณข้างสนามฟุตบอลซึ่งเป็นแนวรั้วเดิมเป็นพื้นที่รกร้างเราก็นำมาบอดี้มาปลูกเพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์

การที่เราปลูกมันเบอร์รี่มาบอดี้เป็นเพื่อนที่ดูแลง่ายให้ผลผลิตเยอะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเบาะสมกับการนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ในการปลูกและแปรรูปผลผลิตจากแบตเตอรี่พวกเราต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานและต้องมีการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลต้นไม้เบอร์รี่และการเก็บผลมาเบอร์รี่เพื่อนำมาแปลรูป

การที่พวกเราปลุกความพอดีนั้นพวกเราจะได้ผลของมารีย์มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะนำผลผลิตที่ปลายจากการแปรรูปและผลผลิตสดของแบตเตอรี่ไปขายทำให้เรามีรายได้จากปารีสโดยนำรายได้นั้นมาใช้หมุนเวียนในกิจกรรมของเรียนต่อไป. กิจกรรมนี้ทำให้เราได้ทำงานร่วมกันมีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบได้เรียนดูงานที่หลากหลายขึ้น การปลูกมาเบอร์รี่บริเวณแนวรั้วเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงเรียนและทำให้บริเวณแนวรั้วของเรียนมีความสวยงามเพราะมีการจัดตกแต่งต้นไม้บริเวณอุโมงค์ให้ร่มเงาทำให้บริเวณแนวรั้วกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามสามารถถ่ายภาพได้สวยงาม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเบอร์รี่มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นการทำนาม่อนการทำแยมซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ปัญญาอาหารไว้

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้มัลเบอร์รี่

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมัลเบอร์รี่

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์มัลเบอร์รี่
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับมัลเบอร์รี่สายพันธุ์ที่ปลูก สรรพคุณ การดูแลรักษา และวิธีการแปรรูปต่างๆ และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูป การถนอมอาหาร
 • ได้มัลเบอร์รี่ที่ปลอดสารพิษมาบริโภคและจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์