แหล่งเรียนรู้

พืชผักสวนครัว

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป / การจำหน่วย

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความขยัน อดทน
 • ความรับผิดชอบ ตรงเวลา

ผักสวนครัวที่โรงเรียนเราปลูกมีอย่างค่ะ มีทั้งทานสด และเหมาะกับการปรุงสุก แล้วแต่คนทานว่าต้องการทานแบบใด มีทั้งผักชี ต้นหอม คะน้า ผักกาด ตะไคร้ มะนาว มะกรูด มะละกอ เป็นต้น ผักสวนครัวเหล่านี้เป็นผักที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนทั่วไป เมล็ดผักที่นำมาปลูกส่วนใหญ่นำมาจากบ้านและบางส่วนซื้อเพิ่มเติมอย่างเช่นมะเขือเทศราชินี และผักสลัดค่ะ

ในการปลูกผักสวนครัวพวกเราต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เพราะต้องทำแปลงปลูก และเตรียมวัสดุในการปลูก บางครั้งต้องตากแดด และมือเปื้อน ซึ่งต้องทนกับความร้อนและความเหนื่อย และต้องมีความรักสามัคคี มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

การปลูกผักสวนครัวเราปลูกทุกอย่างที่ทานได้ ก็เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตขายได้ง่าย และเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ และเป็นพืชผักที่แม่ครัวโรงอาหารต้องใช้ และในการทำกิจกรรมเราจะใช้เวลาในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คาบโฮมรูม เพื่อมาดูแลผักของเราค่ะ การปลูกผักสวนครัวทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการปลูก การเก็บ การขาย และนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ในการปลูกผัก พวกเราต้องรู้จักวางแผน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดูแลผักสวนครัวของเราเจริญงอกงาม และมีคุณภาพขายได้ราคา

เมื่อผักเจริญเติบโตเราจะได้พักที่สามารถบริโภค และนำไปขายได้ ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในโครงการ ได้ทำงานร่วมกัน มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญผักสวนครัวที่เราปลูก เราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราแทนปุ๋ยเคมี ดังนั้น จึงสะอาดปลอดสารพิษทั้งต่อธรรมชาติ และผู้บริโภคค่ะ ในการปลูกผักสวนครัวบางอย่างอย่าง เช่น หอมแดงก่อนปลูกเราจะมีการแช่หอมแดง เพื่อให้รากงอก เร่งการเติมโต ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการปลูกผักค่ะและหลายอย่างมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรไทยได้ เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้ผักสวนครัว

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว

 • ข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว
 • วิธีการปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การแปรรูป / การจำหน่วย


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ วิธีการปลูก สรรพคุณ การดูแลรักษา และวิธีการนำไปแปรรูปต่างๆ และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูป สรรพคุณยาจากพืช
 • ได้พืชผักที่ปลอดสารพิษมาบริโภค แปรรูปจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พื้นที่ร่มรื่น สวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์