แหล่งเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ปูน

ความรู้

 • ส่วนผสม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ทำอิฐบล็อกตัวหนอน
 • วิธีการทำ / วิธีการใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์
 • ข้อความระวังเพิ่มเติม / เทคนิคพิเศษ

คุณธรรม

 • ความอดทน
 • ความขยัน
 • ความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ความตรงต่อเวลา
 • ความเสียสละ

การทำอิฐบล็อกตัวหนอน เราต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อน เราต้องเตรียมปูน ทรายละเอียด ทรายหยาบ หินฝุ่น สีฝุ่น แม่พิมพ์ กระบะผสมปูน จอบ เกียงฉาบ ไม้ตีปูน เหล็กกระแทก เพื่อทำให้ส่วนผสมทั้งหมดจับตัวแน่นที่สุด เมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้ว เราจะนำส่วนผสมทั้งหมดผสมในอัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 2.5 กิโลกรัม และนำมาเทลงในแม่พิมพ์ จากนั้นนำใช้ไม้กระแทกให้แน่น เมื่อแน่นแล้ว จะนำแผ่นกระเบื้องมาลองแม่พิมพ์ ก่อนถอดแม่พิมพ์ออก และเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกตัวหนอน

นอกจากบล็อกตัวหนอนแล้ว เรายังทำขอบฟุตบาทด้วย ซึ่งจะใช้ส่วนผสมเหมือนกับบล็อกตัวหนอน และวิธีการเช่นเดียวกันต่างกันตรงรูปแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้เท่านั้น เมื่อได้บล็อกตามที่ต้องการแล้ว เราจำนำมาวางเรียงกัน แล้วฉีดน้ำ และนำไปตากแดดไว้ประมาณ 4-5 วัน ก็นำไปใช้ได้ ในการทำบล็อกทั้ง 2 แบบนี้ต้องมีความอดทน และรับผิดชอบ เพราะต้องทุบส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ให้แน่นต้องใช้แรงมาก เราจึงต้องอดทน และเมื่อได้บล็อกแล้วเราต้องคอยฉีดพ่นน้ำซึ่งต้องมีความรับผิดชอบมาก เพื่อไม่ให้บล็อกเสียหาย

นอกจากนี้เราต้องคำนวณส่วนผสมต่างๆ ให้เหมาะสม ตามปริมาณที่กำหนด เพื่อให้ได้บล็อกที่มีคุณภาพ และการทำบล็อกเราทำเพื่อใช้เองในโรงเรียนก่อน เพื่อนำมาปูพื้นทางเท้า และบริเวณห้องเรียนธรรมชาติเพิ่ม และการที่พวกเราทำบล็อกปูพื้นได้ ก็สามารถจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และเป็นแนวทางทำอาชีพต่อไป ในการใช้ส่วนผสมต่างๆต้องระมัดระวังในการใช้ส่วนผสม ต้องทำตามอัตราส่วน เพราะจะทำให้ชิ้นงานแข็งแรง และไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ดังนั้นต้องมีการวางแผน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

กิจกรรมนี้เราได้อิฐบล็อกมาใช้ในโรงเรียน และนำขาย เพื่อมีรายได้เข้าโรงเรียน พวกเราได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการทำบล็อกก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้พี่น้องนักเรียนด้วยหากนำมาปูพื้นก็ทำให้พื้นที่ต่างๆสวยงามขึ้น รุ่นพี่จะส่งต่อความรู้ สอนรุ่นน้องต่อไป และนำไปสอนชาวบ้าน และประกอบอาชีพได้ในอนาคต

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์งานปูน

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากปูน

 • ส่วนผสม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ทำอิฐบล็อกตัวหนอน
 • วิธีการทำ / วิธีการใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์
 • ข้อความระวังเพิ่มเติม / เทคนิคพิเศษ


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับการทำอิฐบล็อกตัวหนอน อิฐได้อิฐบล็อกที่มีคุณภาพและการมีรายได้จากการขายผลผลิต และนำมาใช้ในโรงเรียน เช่นทำฟุตบาททางเท้า สวนวรรณคดี เป็นต้น
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีการทำอิฐบล็อกตัวหนอน
 • ได้อิฐบล็อกที่มีคุณภาพไว้ใช้ทำให้พื้นที่สวยงาม สะอาดตา ไม่ก่อมลพิษและสิ่งแวดล้อมสวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์