แหล่งเรียนรู้

การเพาะถั่วงอก

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก/ชนิดของถั่ว
 • วิธีการเพาะ การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความขยัน อดทน
 • ความรับผิดชอบ ตรงเวลา

ถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งที่ได้จากการเพาะเมล็ดถั่วเขียวโดยไม่ใช้ดิน เราใช้เวลาเพราะสงสามวันรดน้ำสามเวลาวันที่สามเราจะสามารถเก็บเกี่ยวขายได้ถั่วงอกที่เราพอในแต่ละครั้งเราจะมีวัสดุที่ใช้ในการพอประมาณ5ถัง แต่ละครั้งเราจะสามารถเก็บถั่วงอกได้ประมาณสี่ถึงห้ากิโลที่เราได้จะนำไปขายให้กับแม่ค้าในโรงเรียนและคณะครู

การเพาะถั่วงอกต้องอาศัยความรับผิดชอบ ความตรงเวลาเพราะเราต้องมารดน้ำตามเวลาที่กำหนดสามเวลาเช้ากลางวันเย็น ถ้าไม่มารถน้ำตามเวลาที่กำหนดหรือมารถน้ำให้เพียงพอจะทำให้ถั่วงอกเจริญเติบโตได้ไม่ดีไม่อวบผอมและไม่ได้กินและถั่วงอกเพาะง่ายนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถปลูกได้ การเพาะถั่วงอกต้องอาศัยการวางแผนที่ดีมีการแบ่งงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงเวลาที่กำหนด

เมื่อได้ถั่วงอกตามขนาดที่ต้องการเราจะตัดถั่วงอกมาขาย เงินที่ได้จะนำมาใช้หมุนเวียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นทุนการเพาะถั่วงอกในครั้งต่อไป การเพาะถั่วงอกทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันมีการทำงานที่เป็นระบบถั่วงอกที่เราเพราะไม่มีสารเคมีเจือปนเราไม่ได้ใช้สารเร่งโตรฟอกขาว ทำให้ปลอดภัยต่อร่างกายวัสดุที่เราใช้ในการเพาะกระสอบป่านที่เราใช้ก็เพื่อเก็บความชื้นให้กับเมล็ดถั่วเขียวถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูปอาหารที่ได้จากถั่วงอกก็เป็นวัฒนธรรมการทำอาหารได้อย่างหลากหลายเช่นกัน

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้การเพาะถั่วงอก

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก/ชนิดของถั่ว
 • วิธีการเพาะ การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะถั่วงอก การเลือกถั่วที่จะเพาะการดูแล การจำหน่าย และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • การทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ฝึกความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี การนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแช่เมล็ดก่อนนำไปเพาะ เทคนิควิธีการรดน้ำ การตัดราก การดัดแปลงวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
 • ได้ถั่วงอกปลอดสารพิษ สด สะอาดมาบริโภคและจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์