แหล่งเรียนรู้

การเพาะต้นทานตะวันอ่อน

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะต้นทานตะวันอ่อน/ชนิดของเมล็ดทานตะวัน
 • วิธีการเพาะ การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความขยัน อดทน
 • ความรับผิดชอบ ตรงเวลา

การเพาะทานตะวันอ่อนจะใช้เวลาเพราะทั้งหมดแปดวันในแปดวันนี้ไม่รวมวันที่เรา เตรียมเมล็ดโดยจะต้องมีการรดน้ำเช้าเย็นเพื่อให้ ต้นอ่อนทานตะวันเจริญเติบโตได้ดี ทานตะวันอ่อนมีคุณค่าและสารอาหารที่ดีต่อร่างกายให้พลังงานและแร่ธาตุวิตามินบีหนึ่งถึงบี 12

การเพาะทานตะวันต้องอาศัยความรับผิดชอบความตรงเวลาเพราะเราต้องมารดน้ำและเก็บผลผลิตตามเวลาที่กำหนดเพราะถ้าเก็บช้าไปต้นอ่อนทานตะวันจะแก่ ทำอาหารไม่อร่อย ทานตะวันอ่อนเป็นการเพราะที่ทำไม่ยากสามารถทำได้ทุกวัยลงทุนน้อยและขายได้ราคาพวกเราจึงเลือกเพราะต้นอ่อนทานตะวัน ในการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเราจะต้องมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อทานตะวันเจริญเติบโตเต็มที่เราก็ตัดมาทานและนำมาขายได้ สามารถใช้เป็นเงินทุนในการต่อยอดกิจกรรมต่อไป เราได้ทำงานร่วมกันมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันและเปลี่ยนเรียนรู้กันและหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทานตะวันอ่อนที่เราพูไม่มีสารที่เราใช้เป็นดินที่ได้จากครูไส้เดือนและน้ำที่เรารถก็เป็นน้ำบาดาลธรรมดาไม่มีสารพิษจากต้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย การทานต้นอ่อนทานตะวันได้รับอิทธิพลมาจากสังคมยุคใหม่ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารที่ดี และยังสามารถสอนต่อได้

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือเเหล่งเรียนรู้การเพาะต้นทานตะวันอ่อน

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะต้นทานตะวันอ่อน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะต้นทานตะวันอ่อน/ชนิดของเมล็ดทานตะวัน
 • วิธีการเพาะ การดูแลรักษา
 • ประโยชน์/การจำหน่วย


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน/ผักบุ้ง การเลือกชนิดของเมล็ดทานตะวัน และผักบุ้งที่จะเพาะ การดูแล การจำหน่วย และการมีรายได้จากการขายผลผลิต
 • การทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ฝึกความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ฝึกความซื่อสัตย์ของการเป็นผู้ผลิตที่ดี การนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแช่เมล็ดก่อนนำไปเพาะ เทคนิควิธีการรดน้ำ การตัดต้นอ่อน การดัดแปลงและเลือกวัสดุเพาะมาใช้ประโยชน์
 • ได้ต้นอ่อนที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ สด สะอาดมาบริโภคและจำหน่าย ไม่ก่อมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์