แหล่งเรียนรู้

การอนุรักษ์จำปีสิรินธร

ความรู้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำปีสิรินธร
 • ข้อมูลพันธุกรรมพืช การปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา

คุณธรรม

 • ความเสียสละ มุ่งมั่น
 • ความอดทน
 • ความรับผิดชอบ

พวกเราเป็นสมาชิกกลุ่มนักอนุรักษ์จำปีสิรินธรค่ะ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์จำปีสิรินธรซึ่งเราต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจำปีสิรินธร การขยายพันธุ์ การปลูกและการอนุรักษ์จำปีสิรินธร โดยได้รับความรู้จากครู รุ่นพี่สมาชิก และไปศึกษาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์จำปีสิรินธร และ อบต.ซับจำปา ค่ะ ในการทำกิจกรรมนี้ พวกเราต้องอดทนในการศึกษาข้อมูล จากหลายส่วน เพื่อนำกลับมาทำต่อที่โรงเรียน และต้องรับผิดชอบในการสอนให้น้องๆ ได้รู้ไปกับพวกเราด้วยค่ะ พวกเราได้เพาะขยายพันธุ์จำปีสิรินธรได้ประมาณ 200 ต้น ร่วมกับ อบต.ซับจำปา และนำมาปลูกขยายพันธุ์บริเวณโรงเรียน จำนวน 10 ต้น และจำปีที่ที่เหลือทาง อบต.ได้ดูแล เพื่อนำปลูกคืนป่าจำปีสิรินธรต่อไป พวกเราใช้พื้นที่ประมาณ 1 งาน ในการปลูกจำปีสิรินธร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายพันธุ์ต่อไป

เราทำกิจกรรมนี้เพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์จำปีสิรินธร ซึ่งพวกเราต้องวางแผนและใช้เวลาในการคาบจิตสาธารณะทำกิจกรรม ซึ่งจะมีเวลาในการทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และไม่กระทบต่อการเรียนวิชาปกติ และเมื่อทำกิจกรรมพวกเราจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งการดูแลเมล็ดพันธุ์ที่เพาะแล้ว จนกว่าจะเจริญเติบโต จนสามารถนำไปปลูกได้ ค่ะ

จากการทำกิจกรรมทำให้พวกเรามีความรู้ และประสบการณ์ในการเพาะจำปีสิรินธร โรงเรียนได้ต้นจำปีสิรินธรไว้ปลูก และยังทำให้พวกเราได้ทำงานร่วมกัน รุ่นพี่รุ่นน้องใกล้ชิดกันมากขึ้น และยังได้มีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์ พูดคุย กับชุมชน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการขยายพันธุ์จำปีสิรินธร ที่ดิได้นำไปสอนน้องๆต่อ ทุกครั้งที่พวกเราได้ทำกิจกรรม พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์ไม้ ที่มีคุณค่า และมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่ะ

คู่มือแหล่งเรียนรู้

คู่มือแหล่งเรียนรู้จำปีสิรินธร

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์จำปีสิรินธร

 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำปีสิรินธร
 • ข้อมูลพันธุกรรมพืช การปลูกและการขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ความรู้เกี่ยวกับจำปีสิรินธร มีจำนวนต้นจำปีสิรินธรเพิ่มขึ้น มีจำนวนสมาชิกชมรมอนุรักษ์จำปีสิรินธรเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการขายต้นพันธุ์
 • ฝึกการทำงานร่วมกัน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบ วินัย ความอดทน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน จิตสาธารณะ และการนำความรู้เผยแพร่สู่รุ่นน้อง และผู้ที่มีความสนใจ
 • รักษาต้นไม้ทรงคุณค่า เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีการขยายพันธุ์
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น สิ่งแวดล้อมสวยงาม

ภาพกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์