RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCHmgr inż. Tomasz Łazowski

(upr. KG PSP nr 571/2013)Zakres działalności:

► Uzgodnienia projektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych.

► Konsultacje rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

► Sporządzanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących rozwiązań zamiennych dla budynków, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, dróg pożarowych, zaopatrzenia wodnego oraz stacji i baz paliw płynnych.

► Sporządzanie opinii i wniosków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wniosków będących podstawą ubiegania się o zgodę na odstępstwo od wymagań przepisów techniczno-budowlanych.

► Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

► Doradztwo techniczne.

► Sporządzanie operatów przeciwpożarowych wymaganych przepisami ustawy o odpadach.