TIK w edukacji

TIK w edukacji, to szkolenie doskonalące pracę zawodową nauczyciela

w zakresie kompetencji cyfrowych projektu Akademia Kompetencji.

Opis projektu Akademia Kompetencji

Projekt „Akademia Kompetencji” jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej w powiecie żyrardowskim, w którym każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane formy wsparcia wyrównywania szans edukacyjnych, uzupełniające wiedzę, rozwijające uzdolnienia, pasje i zainteresowania. Program jest skierowany na kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. Obejmuje organizację kół przedmiotowych oraz realizację projektów edukacyjnych. W programie zaplanowano doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych wśród 193(103K/90M) uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach i realizacji projektów edukacyjnych kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz korzystania przez uczniów z doposażenia szkoły w sprzęt technologii informacyjno komunikacyjnej i pomoce dydaktyczne, w okresie od 01.08.2017r. do 31.07.2019r.

Działania w programie skierowane są na przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i języków obcych, na których nabywane będą umiejętności poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie. Ponadto zostanie zrealizowanych 40 edukacyjnych projektów, 10 wyjazdów studyjnych oraz dwa Festiwale Nauki.

Szkoła w ramach programu rozwojowego zostanie doposażona w mobilne urządzenia komputerowe, tablice interaktywne, wizualizery, system do testów i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów i doświadczeń.

Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych. Realizacja programu podniesie jakość edukacji, przygotuje uczniów do kształcenia się przez całe życie.

Projekt „Akademia Kompetencji” realizowany jest przez Powiat Żyrardowski w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej.