Kỹ năng viết Toàn diện

*Target 01: Đặt 120 câu chuẩn theo chủ đề:

*Target 02: Biên dịch 120 câu hay và khó:

*Target 03: Viết 30 bài văn thuộc 05 thể loại:

*Target 04: Viết 30 Email thuộc các thể loại phổ biến: