Từ vựng Toàn diện

Chapter 1. Từ vựng cho kỹ năng đầu vào (Đọc và Nghe)

Lesson 1: Phương pháp Vertical Reading

*Target 1: Đọc tốt 36 chủ đề Từ vựng thiết yếu:

Lesson 2: Mental Listening:

*Target 2: Nghe tốt 30 bài nghe hay và khó:

Chapter 2. Từ vựng cho kỹ năng đầu ra (Nói và Viết)

Lesson 3: Phương pháp Highlight Speaking:

*Target 3: Nói tốt 24 chủ đề Từ vựng thiết yếu:

Lesson 4: Cách dùng từ chính xác trong văn Nói và Viết:

*Target 4: Chọn lựa và nâng cấp từ vựng cho 120 câu văn: