Ngữ pháp Toàn diện

Chapter 1. Ngữ pháp cho kỹ năng đầu vào (Đọc và Nghe):

Lesson 1. Đọc hiểu các Bố cục câu cơ bản:

*Target 1: Đọc hiểu tốt các khung thành phần câu phổ biến:

*Target 2: Đọc hiểu tốt 10 Bố cục câu cơ bản:

Lesson 2. Đọc hiểu câu và đoạn văn bất kỳ:

*Target 3: Đọc hiểu tốt 60 câu văn hay và khó:

*Target 4: Đọc hiểu tốt 12 Đoạn văn hay và khó:

Chapter 2. Ngữ pháp cho kỹ năng đầu ra (Nói và viết):

Lesson 3. Viết tốt các Thành phần câu cơ bản:

*Target 5: Nói và Viết tốt tất cả các bố cục của Danh Ngữ:

*Target 6: Nói và Viết tốt tất cả các bố cục của Động từ:

*Target 7: Nói và Viết tốt tất cả các bố cục của Tính từ và trạng từ:

*Target 8: Nói và Viết tốt 10 Bố cục câu cơ bản:

*Target 9: Viết tốt 120 câu hay và khó: