TOEIC Part 5-6

I. Types of Questions:

1. Danh từ

2. Đại từ

3. Tính từ

4. Động từ

5. Trạng từ

6. Liên từ

7. So sánh

8. Các thì

9. Mệnh đề Quan hệ

10. Hoà hợp S-V

11. Bị động

12. Giới từ

II. Common words & Phrases:

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

III. Actual test - Part 5

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

IV. Actual test - Part 6

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01