TOEIC Part 1

I. Technique & Tips:

1. Tranh 1 người

2. Tranh nhiều người

3. Tranh vật

4. Tranh phong cảnh

5. Tranh người và vật

II. Common words & phrases:

1. Nhà hàng

2. Mua sắm

3. Giao thông

4. Công trường

5. Nơi làm việc

6. Thể bị động/ mô tả gián tiếp

7. Động từ phổ biến

8. Giới từ phổ biến

8. Từ mô tả người phổ biến

III. Actual test - Part 1

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01

Ex 01