ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำชี้แจง 1. ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (กรุณารายงานข้อมูล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565) 2. กรุณาจัดเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการรายงานข้อมูลในระบบ และกรอกข้อมูลตามเป็นความจริง 3. แบบรายงานข้อมูลเป็นรูปแบบ Rating Scale กรุณาเลือกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาตามความเป็นจริง4. กรุณาระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่หน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินงาน (หากไม่ดำเนินการให้ระบุ "ไม่มี")5. กรุณาระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน (หากไม่ดำเนินการให้ระบุ "ไม่มี")6. ข้อคำถามใด ถามเป็นจำนวนให้ระบุตัวเลข (กรณีไม่มีให้ระบุ "0")7. ข้อคำถามใด ถามเป็นคำตอบแบบบรรยาย กรุณาให้คำตอบกระชับพอเข้าใจ (กรณีไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")8. การรายงานข้อมูลนี้เหมาะกับการรายงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook9. หน่วยงานและสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะขออนุมัติประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน ต่อไปขอขอบคุณหน่วยงานและสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์1 กรกฎาคม 2565