การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาการศึกษา( พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

การดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะติดตามกับหน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

 1. กรุณาเลือกหน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแลของท่าน

 2. กรุณาพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง และเป็นความจริง

 3. กรุณารายงานข้อมูล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ทุกแห่งที่มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ที่เว็บไซต์นี้ โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบและดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

กรุณาเลือกหน่วยงานของท่าน/หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่กำกับดูแล/ประเภทของสถานศึกษา

กรุณาเลือกหน่วยงานของท่าน หรือหน่วยงานที่สถานศึกษาของท่านอยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน (ปิดรับข้อมูลแล้ว 10/08/2563)

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนเอกชน (*คลิก*)

 • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด (*คลิก*)

 • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด (*คลิก*)

 • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด (*คลิก*)

 • สพม. เขต 40 และโรงเรียนในสังกัด (*คลิก*)

 • สถาบันอุดมศึกษา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (*คลิก*)

 • สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน (*คลิก*)

 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ กศน.อำเภอ (*คลิก*)

 • หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน อปท. (*คลิก*)

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (*คลิก*)

 • สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (*คลิก*)


เกียรติบัตรของหน่วยงานและสถานศึกษา

หมายเหตุ เกียรติบัตรเป็นไฟล์รวมสถานศึกษาในสังกัด กรุณา กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชื่อสถานศึกษาของท่าน เพื่อค้นหาชื่อสถานศึกษาของท่าน


บัญชีอนุมัติ.xlsx

จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

***************************

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

120 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-029938 ต่อ 6 (กลุ่มนโยบายและแผน)

อีเมล์ plan.pbnpeo@gmail.com ติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-2019979 (นายพสกร ทวีทรัพย์)