การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การบริหารงานงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต

O1 : โครงสร้างสถานศึกษา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ (1 มิ.ย. 2563)

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

เลขที่ : 40 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

โทรศัพท์ : 044-634-639

E-mail : admin@thanonhakpittayakom.ac.th, tpk.tnh.school@gmail.com

facebook : ภาพกิจกรรม ถนนหักพิทยาคม www.thanonhakpittayakom.ac.th