1.ส่วนปกประกอบด้วย

ชื่อโครงงาน สื่อการสอนความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภท โครงงานพัฒนาเพื่อการศึกษา

ชื่อผู้ทำโครงงาน น.ส ธัญชนก แก้วคำ

น. จิรวัฒ เหล่าสงค์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ครูสราวุฒิ ชาลีเครือ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ครูสราวุฒิ ชาลีเครือ

ระยะเวลาดำเนินงาน

- 3 เดือน

สาระสำคัญของโครงงาน

-เพื่อศึกษาหลากหลายทางชีววิทยาหรือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั้น

หลักการและเหตุผล

-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อใช่เป็นสื่อการสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจกับความหลากหลายทางชีวิต

2.เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

7.รายละเอียดของการพัฒนา

7.1 เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อให้เห็นโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น

7.2 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ Algorithms ที่ใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และอื่นๆ

7.4 รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification) ได้แก่

• Input/Output Specification

• Functional Specification

• โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)

• อื่นๆ

7.5 ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

8. บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 3 แห่ง เช่น จากหนังสือ บทความ วารสารทางวิชาการ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น