ThaiPod Network

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์การนำความรู้ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ ควอท. เป็นผู้จัดอบรม

นายกสมาคมฯ

ดร.มัทนา สานติวัตร

กติกาสำหรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้

1. ถอดบทเรียน “การนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ เป็นผู้จัดอบรม ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร” โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และส่งข้อมูลให้สมาคมฯ (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ดังนี้

1.1 การเขียน Blog บนเว็บไซต์ของ Gotoknow โดยขอให้มี #thaipod #ควอท ที่ท้าย Blog

1.2 Facebook ของผู้เข้ารับการอบรม โดยขอให้มี #thaipod #ควอท ที่ท้ายเรื่อง และขอให้แจ้งชื่อของ facebook ที่โพสต์ผ่านทาง Line group ของสมาคมฯ ที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกอยู่

1.3 Line group ของสมาคมฯ ที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกอยู่ โดยขอให้ส่งเป็นไฟล์ pdf

2. ควอท. พิจารณาเพื่อคัดเลือกเรื่องที่เป็น Best Practice ซึ่งเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์เครือข่ายการเรียนรู้ของสมาคมฯ

3. เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice จะได้ รับ 1 ดาว และสามารถสะสมดาวไปเรื่อยๆ เมื่อครบ 10 ดาว จะได้รับใบ certificate

Download คู่มือ