THAIKORN TRAINNING ONLINE
หลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้อบรมพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์

ตารางนัดหมาย