Thai citizen

บริษัท พลเมืองไทย จำกัด กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและนโยบายของรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนในระดับฐานราก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนในทุกๆมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลัก " ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ทั้งด้านการเกษตร ท่องเทียว และการแปรรูป เพื่อให้ชุมชนเข้มแข้งอย่างยั่งยืนในที่สุด ประชาชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิดที่ว่า เราจะร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมแก้ปัญหา เหมือนดั่ง "เพื่อนชุมชน"

แนวทางการพัฒนา เน้นรูปแบบ bottom up แก้ปัญหาโดยยึดชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ที่ถูกต้องตรงประเด็นต่อไป