ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

"ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο: διδάκτορες, υπ. διδάκτορες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, κατόχους δύο πτυχίων, αποφοίτους καλλιτεχνικών, ανθρωπιστικών και πολιτισμικών σπουδών, αλλά και φοιτητές. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν θέματα τέχνης, καλλιτεχνικής παιδείας και πολιτισμού, ενώ δίνεται έμφαση και σε θέματα διαπολιτισμικότητας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα πιστώνει 400 διδακτικές ώρες (ECVET: 20) και τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά διαδικτυακά, καθώς ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Έτσι, η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας την αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας Moodle, η οποία απαρτίζεται από αυτοτελή τμήματα κώδικα (modules) που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διάλογοι, ομάδες συζήτησης, κουίζ, εργαστήρια κ.ά. και μπορεί να εξυπηρετήσει τους στόχους του προγράμματος. Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού φαίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, δηλ. θα βρίσκεται συνεχώς on-line υλικό, σε ψηφιακή μορφή και θα μπορεί και να αποθηκευτεί.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του προγράμματος σπουδών θα προσφέρεται αυτοτελές εκτεταμένο πρόγραμμα διαλέξεων, το οποίο θα συγκροτείται από 5 διδακτικές ενότητες και κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από επιμέρους συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα υποχρεούνται σε προσωπική μελέτη, έτσι ώστε μία φορά τον μήνα να συμμετέχουν σε τεστ αξιολόγησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) σε συγκεκριμένη κάθε φορά ύλη ανά διδακτική ενότητα, που θα ορίζεται εκ των προτέρων. Τα τεστ αξιολόγησης (σύνολο 8) θα καταλαμβάνουν τις 60 διδακτικές ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιτυγχάνουν 60% στο τεστ αξιολόγησης, ενώ θα υπάρχουν και επαναληπτικές εξετάσεις για αυτούς που απέτυχαν. Τέλος, οι επιμορφούμενοι θα υποχρεούνται σε συγγραφή επιστημονικής εργασίας που θα εγκρίνεται από την επιστημονικά υπεύθυνη 3.500-5.000 λέξεων, η οποία θα καταλαμβάνει 70 διδακτικές ώρες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης διάρκειας 400 διδακτικών ωρών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1. Χρησιμοποιεί διδακτικά και εκπαιδευτικά εφόδια για μια αυτόνομη και συγχρόνως σύνθετη και πολυεπίπεδη ατομική πολιτισμική προοπτική και πρακτική.

2. Δημιουργεί τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες, στην εποχής κρίσης της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, ώστε να συμβάλει στην δημιουργία ενός νέου πολύμορφου πολιτισμικού μοντέλου.

3. Αποκτήσει αυτογνωσία με σύγχρονους όρους και τα εχέγγυα ώστε να μπορούν να αναλύουν τις σημερινές σύνθετες πολιτισμικές καταστάσεις, καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

4. Δημιουργεί δικά του πρότζεκτ μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο προσωπικής λειτουργίας.

5. Λειτουργεί πολιτισμικά με όρους αυτόνομης-σύγχρονης καλλιτεχνικής και πολιτισμικής παιδείας, θεωρίας και πράξης.


Επιστημονικά υπεύθυνη:

Ασπασία Μαστρογιάννη, Ζωγράφος, Δρ. Ιστορίας της τέχνης, Μέλος ΕΔΙΠ στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής και Ιστορίας της Τέχνης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.