งานบริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 

รายงานความพร้อมใช้งานอุปกรณ์โสตฯในห้องเรียน

เดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 1 : รายงาน

วันที่ 2 : รายงาน

วันที่ 3 : รายงาน

วันที่ 4 : รายงาน

วันที่ 5 : รายงาน

วันที่ 6 : รายงาน

วันที่ 7 : รายงาน

วันที่ 8 : รายงาน

วันที่ 9 : รายงาน

วันที่ 10 : รายงาน

วันที่ 11 : รายงาน

วันที่ 12 : รายงาน

วันที่ 13 : รายงาน

วันที่ 14 : รายงาน

วันที่ 15 : รายงาน

วันที่ 16 : รายงาน

วันที่ 17 : รายงาน

วันที่ 18 : รายงาน

วันที่ 19 : รายงาน

วันที่ 20 : รายงาน

วันที่ 21 : รายงาน

วันที่ 22 : รายงาน

วันที่ 23 : รายงาน

วันที่ 24 : รายงาน

วันที่ 25 : รายงาน

วันที่ 26 : รายงาน

วันที่ 27 : รายงาน

วันที่ 28 : รายงาน

วันที่ 29 : รายงาน

วันที่ 30 : รายงาน

วันที่ 31 : รายงาน

ดูข้อมูลเก่า : รายงาน

     วันที่ สีแดง หมายถึงวันหยุดราชการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3810-2022