งานบริการ

โสตทัศนูปกรณ์ 

รายงานความพร้อมใช้งานอุปกรณ์โสตฯในห้องเรียน

เดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 1 : ชั้น1-3

   ชั้น4-5

วันที่ 2 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 3 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 4 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 5 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 6 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 7 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 8 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 9 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 10 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 11 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 12 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 13 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 14 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 15 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 16 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 17 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 18 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 19 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 20 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 21 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 22 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 23 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 24 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 25 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 26 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 27 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 28 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 29 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 30 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

วันที่ 31 : ชั้น1-3

ชั้น4-5

ดูข้อมูลเก่า : รายงาน

     วันที่ สีแดง หมายถึงวันหยุดราชการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3810-2022