กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2565 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

2. ผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect Dowload ได้แล้วทั้ง ios และ Android และสามารถดูตัวอย่างการลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน ได้ สแกนเพื่อโหลดแอปพิเคชั่น

- วิดีโอแนะนำการลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect

- วิดีโอแนะนำการการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน