หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี

1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน

2. ทักษะด้านดิจิทัลในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างถูกต้องและปลอดภัย


2. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 รายวิชา จำนวน 18 ชั่วโมง

รายวิชาที่ 1 การใช้พื้นที่การทำงานแบบออนไลน์ (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2 การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 3 การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4 การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 5 การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้องและปลอดภัย (3 ชั่วโมง)


3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

3.1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

3.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปี

3.3 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร


4. ระยะเวลาการพัฒนา

รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564

รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564


5. สถานที่

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


6. ค่าใช้จ่าย

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้เข้ารับ
การพัฒน
าให้เบิกจากต้นสังกัด


รายละเอียดการรับสมัคร

1. จำนวนรับสมัคร

รุ่นละ 50 คน


2. กำหนดวันรับสมัครทางออนไลน์

สมัครเข้ารับการพัฒนาทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน


3. การประกาศรายชื่อ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

การรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร:

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพัฒนาได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น

โปรดเลือกรุ่นที่ท่านสามารถอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสิทธิของคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

1. แบบฟอร์มสมัครสำหรับการพัฒนา รุ่นที่ 12 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

2. แบบฟอร์มสมัครสำหรับการพัฒนรุ่นที่ 13 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพัฒนา

รออัพเดท

ติดต่อสอบถาม

สามารถแสกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.