หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี

1. ความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

2. สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา


2. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 6 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง

รายวิชาที่ 1 การใช้งานดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2 การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณ (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 3 การสร้างสไลด์นำเสนอและอินฟอร์เมชันกราฟิก (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4 การใช้พื้นที่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 5 การใช้งานเครื่องมือแอปพลิเคชันสำหรับการแบ่งปันข้อมูล (6 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 6 การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (6 ชั่วโมง)


3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ

3.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปี

3.3 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร


4. ระยะเวลาการพัฒนา

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564

รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564


5. สถานที่การพัฒนา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


6. ค่าใช้จ่าย

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไราชการ ผู้เข้ารับการพัฒนเบิกจากต้นสังกัด

รายละเอียดการรับสมัคร

1. จำนวนรับสมัคร

รุ่นละ 50 คน


2. กำหนดวันรับสมัครทางออนไลน์

รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน

รุ่นที่ 5 ถึง รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน

รุ่นที่ 9 ถึง รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน


3. การประกาศรายชื่อ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประการายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th

รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 5 ถึง รุ่นที่ 8 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 9 ถึง รุ่นที่ 11 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

การรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร:

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพัฒนาได้เพียง 1 รุ่น เท่านั้น

โปรดเลือกรุ่นที่ท่านสามารถอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสิทธิของคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

1. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

2. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 2 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

3. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 3 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

4. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 4 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

5. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 5 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

6. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 6 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

7. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 7 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

8. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 8 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

9. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 9 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

10. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 10 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

11. แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 11 ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2564 (ผู้เข้ารับการพัฒนาครบตามจำนวน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพัฒนา

รออัพเดท

ติดต่อสอบถาม

สามารถแสกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.