งานเอกสารภายใน

เอกสารโครงการ

รูปกิจกรรมต่างๆ ของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กระบวนการการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา

การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

หัวหน้างานงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางภัททชฎา คำพวง