เอกสาร Download

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินเพื่อบรรลุตัวชี้วัดโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 รอบ New Funding Request : STAR 2 ปี พ.ศ. 2561 - 2563

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุม

เอกสารเผยแพร่

การเดินทาง