กศน.ตำบลเวียง

1. ชื่อสถานศึกษา

กศน.ตำบลเวียง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140

2. สังกัด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140 โทรศัพท์ 053-655748 โทรสาร 053-655748

3. ประวัติ

กศน.ตำบลเวียง ศูนย์การเรียนชุมชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ที่อาคาร-เอนกประสงค์ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน หัวหน้า กศน.ตำบลเวียงคนปัจจุบัน คือ นายทวีศักดิ์ ชอบจิตต์

4. ประวัติความเป็นมา

ตำบลเวียง ในพงศาวดารล้านนาเป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่า ได้มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเมืองบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 หรือสมัยกรุงหิรัญเงินยาง (เชียงแสน) มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เมืองเชียงของเดิมชื่อ "เมืองขรราช" ปรากฎในพงศาวดีล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 21 มีฐานะเป็นเมืองบริวารเช่นเดียวกันกับเมืองบริวารอื่น ๆ เช่น เมืองเทิง เมืองเชียงคำ ขึ้นการปกครองกับเมืองนันทบุรี (น่าน) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองเมืองเชียงของถูกทิ้งร้าง จนมีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกหลายครั้งจนถึงสมัยพระยากิตวงศ์วรยศรังษี ในปี พ.ศ.253 ถือว่าเป็นเจ้าเมืองเชียงของคนสุดท้าย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบเมืองเชียงของ และตั้งเป็นอำเภอเชียงของ และตั้งเป็นอำเภอเชียงของ อยู่ในการปกครองของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2457 จนถึงปัจจุบัน

ตำบลเวียงมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 2.เทศบาลตำบล คือ 1.เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ชื่อ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา 2. เทศบาลตำบลเวียง นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ชื่อ นายสมหมาย หลวงสอน