International Tamiya Ryu Gasshuku 2020

7 - 8 March in Budapest

led by Patrik Demuynck Sensei

Nanadan Kyoshi