กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพต่าง ๆ

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

 • พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4)

 • กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขื้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2547 (Download)

 • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2558 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2559 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. 2555 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ. 2552 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ. 2551 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. 2549 (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 1) (ฉบับที่ 2)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 1) (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2560 (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 (Download)

 • ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564 (Download)

 • ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาล พ.ศ. 2562 (Download)

 • ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 (Download)

 • มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 (Download)

 • ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549 (Download)

 • ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551 (Download)

 • ข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2552 (Download)

 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 (Download)

 • ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553 (Download)

 • ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553 (Download)

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537

 • พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Download)

 • ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Download)

 • ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2565 (Download)

 • ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 8/2554 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 (Download)

 • ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558 (Download)