ตัวอย่างประกาศและคำสั่งสำหรับ อบจ. ที่รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต. และคำสั่งมอบอำนาจ

ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งกลุ่มพื้นที่ รพ.สต. เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่

ตัวอย่างคำสั่งการบริหารการเงินการคลังของ รพ.สต.

ตัวอย่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ตัวอย่างคำสั่งและบันทึกการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบข้าราชการ สอน./รพ.สต. ถ่ายโอน