המשל

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_114/subjects_6082/

משל הוא סיפור קצר או שיר שיש בו מוסר השכל (לקח). כלומר, מעשה דמיוני העשוי לשמש דוגמא לאחרים.

גיבורי הסיפורים והתיאורים במשל הם על פי רוב מעולם החי, הצומח או הדומם, אשר דרכם מובע רעיונו של המחבר ביחס לאדם ומעשיו. ברוב המשלים ישנה האנשה - מסופר על בעלי חיים שונים או עצמים אשר מיוחסות להם תכונות המיוחדות לבני אדם. המעשים מסופרים כביכול, על בע"ח, צמחים ואפילו דוממים, אך כוונתם האמיתית היא למעשים ולתכונות של בני אדם.

המשל בא להדריך את האדם במעשיו ובהתנהגותו, רומז על הדרך הטובה והמועילה, בה ילך, ומוקיע ומבקר מומים ופגמים ותכונות רעות.

המשל מבטא אמת בלתי נעימה לאוזן השומע בדרך של רמז עדין.

הצורך בכתיבת משל נבע בתקופות מסויימות בשל הצורך לבקר התנהגות מעמדות רמים כמלכים, אצילים וגורמי שלטון, תוך הימנעות לעסוק בדמויות האמיתיות, אך עדיין לבקר את התנהגות גורמים אלה.

במשל אנו מבחינים בשלושה חלקים:

החלק הראשון הוא הסיפור על חיות, צמחים, או על חפצים דוממים והוא המשל.

החלק השני הוא ההסבר על כוונת המשל, המתייחסת לבני האדם והוא הנמשל.

החלק השלישי, הינו הלקח, הנלמד מתוך המשל על בני האדם והוא מכונה גם מוסר השכל.

משלים רבים נכתבו כבר בימי קדם. בתנ"ך אנו מוצאים משלים יפים כמו משל יותם (שופטים ט' ז-כ); משל כבשת הרש (שמואל ב', י"ב א-ד) ועוד.

גם בתלמוד ובמדרשים מצויים משלים רבים. מבין חכמינו ידוע במיוחד רבי מאיר כבעל "משלי שועלים". בספרות העולם ידועים במיוחד משלי אזופוס היווני, משלי לפונטיין הצרפתי ומשלי קרילוב הרוסי.

משל הוא סיפור על חיות בעלות תכונות המיוחדות לבני אדם, שממנו אפשר ללמוד משהו על חיי בני אדם, תכונותיהם, התנהגותם והיחסים שביניהם .

הכוונה האמתית של המשל איננה למעשים שהיו בין החיות כי אם למעשים בין בני האדם.משימה 1

למשל מאפיינים ייחודים. לפנייך שתי משימות בנושא:

- משימתכם היא לחקור את מאפייני המשל. קִראו מספר משלים, בחרו אחד מהם וקִראו אותו בעיון.

ארגנו את המידע אודות מאפייני המשל בטבלה.

  1. מפו את המשל לפי דגם הטבלה שלהלן:
  1. האם כותרת המשל מתאימה למשל? נמקו.
  2. תנו שם אחר למשל ונמקו את בחירתכם.
  3. חברו סוף אחר למשל.
  4. בחירה:

א. חברו סיפור דומה בו הדמויות הן בני אדם.

ב. כתבו מכתב לאחת הדמויות במשל, בו אתם מייחסים להתנהגותו ולהתרחשויות בסיפור.


משימה 2

בכל משל מסופר על שתי דמויות של בעלי חיים, אשר מייחסים להם תכונות של בני אדם.

השלימו בטבלה את שמות בעלי החיים ואת התכונות, המתאימות לכל אחד מהם בשלושה משלים שונים.

(ניתן להיעזר במאגר התכונות ולהוסיף עוד תכונות משלכם.)

היעזרו במאגר המשלים.


משימה 3

בספרי התנ"ך משתמשים רבות במשלים כדי להעביר מסרים לעם או למלך.

לחצו על הקישור וכנסו לעולם הקסום של המשלים בתנ"ך.

בספרי הנביאים משתמשים רבות במשלים כדי להעביר מסרים למלך או לעם. על שלמה המלך מסופר שידע

משלים רבים, ולפי המסורת אף כתב את ספר "משלי" שבו כתובים משלים רבים.

נעבוד על משלים: כבשת הרש ומשל יותם.

היכנסו לקישור משל כבשת הרש-

בפרק יא למדנו על חטא דוד ובת שבע.

האם דוד חטא או לא ואם כן חטא, מה היה חטאו.

בפרק יב' אנו מגלים שדוד אכן חטא וזאת ע"י משל כבשת הרש.

דוד מבין שהוא חטא. באילו מילים הוא משתמש?

היכנסו למסמך השיתופי והעלו השערה-מה לדעתכם יעשה דוד כעת משהבין שהוא חטא?

היכנסו לקישור משל יותם.

צפו בסרטון משל יותם וענו על השאלות שיופיעו במהלך.

- היכנסו למסמך צייר-משל יותם. הביאו את הנמשל של המשל ואת מוסר ההשכל של המשל.

משימה 4

אבי המשלים איזופוס

משלי איזופוס- לפי המסורת היוונית הוא מחברם של הרבה משלים קצרי בייחוד משלי חיות.

נגלה את חכמתו בלחיצה על הקישור משלי איזופוס

- שאלו ארבע שאלות שתשובתן בטקסטים שקראתם.משימה 5

לה פונטיין עיבד בצורה מקורית מאד את משליו של איזופוס. מידע אודות חייו נקבל על ידי

לחיצה בקישור זַ'אן דֵה לָה פוִנְטֵיין

פתחו דף וורד והכינו תעודת זהות ללה פונטיין.


משימה 6

איוואן אנדרייביץ' קרילוב תחילה עיבד את משליו של איסופוס ולה-פונטיין שקדמו לו, אך מאוחר יותר חיבר משלים

מקוריים בחרוזים המתאימים לאופי של העם הרוסי. היכנסו לקישור איוואן אנדרייביץ' קרילוב ותקראו את קורות חייו.

כתבו מה אפיין משה קרילוב.