1.15 פרק ט"ו -מלחמת שאול בעמלק

Post date: May 21, 2015 12:49:32 PM

1. שמואל מצווה על שאול להשמיד את עם עמלק (כולל נשים,ילדים, צאן, בקר, גמלים וחמורים) זאת משום שהעמלק התנכל לעם ישראל בעת נדודיו במדבר.

2. שאול משמיד את עמלק אך חומל (מרחם) על אגג. שאול בהשפעת העם לוקח שלל את טובי הצאן והבקר של העמלקים.

3. ה' נגלה אל שמואל ואומר לו שנמאס בשאול כמלך משום שאינו מקיים את צוויו.

4. שמואל בא למחנה שאול בגלגל ושאול טוען באוזניו שהוא קיים את דברי ה'.

5. שמואל שומע געיית פרות ופעיית כבשים ועיזים. , שמואל שואל מה הקולות שהוא שומע ושאול עונה שהעם לקח את טובי הצאן בכדי להקריב לה'. (בעצם כך שאול אומר שרצון העם מנהיג אותו ולא הוא מנהיג את העם. כמו כן, משתמע ממעשיו שדעת העם חשובה ממצוות האל).

6. שמואל אומר שזו הפרה של דברי ה' ושה' מעוניין שישמעו בקולו והוא לא צריך קורבנות.

7. שמואל אומר לשאול שהמלוכה תילקח ממנו.

8. שמואל מבקש שיאתרו את אגג ולאחר תפיסתו הוא הורג אותו.

9. שאול אוחז בכנף מעילו של שמואל וקורע ממנו, שמואל רואה בכך סימן שממלכתו של שאול תלקח ממנו.

10. שמואל הלך לביתו והתאבל זמן רב על שאול ומאותו היום לא הוסיף לראות את שאול.

שאלות שעלו בכיתה

1. מה נצטווה שאול לעשות לעמלק ומה עשה בפועל?

2. כיצד מוסבר "הצורך" בהשמדת עמלק?

3. כיצד הסביר שאול את רחמיו על הצאן והבקר ומהי הבעיתיות בכך?

4. מה מסמל בעיני שמואל קריעת כנף מעילו?

5. אמנם שאלות מוסריות אינן עיקר עניינו בקריאת טקסט פרק זה. עם זאת, בתפישה מודרנית, יש בידנו היכולת לשפוט ערכים תרבותיים קדומים ולהעריכן על פי הערכים האנושיים המקובלים היום בעולם המודרני. כיצד הייתם אתם פועלים במקום שאול ומדוע?