1.17 - פרק י"ז - מלחמת דוד וגליית

Post date: Mar 1, 2015 2:07:17 PM

גולית מתגרה בעם ישראל: פסוקים א' – יא'

פלשתים וישראל שוב מתכוננים למלחמה. הפלשתים חנו בין שוכה ועזקה וישראל חנו בעמק האלה.

גולית-איש פלשתי חזק וגדול יצא מבין פלשתים ואמר לישראל: "שלחו אדם אחד שיצא להלחם נגדי. אם אני אנצח תהיו לפלשתים לעבדים ואם הוא ינצח נהייה אנחנו עבדים לכם."

גולית היה לבוש בגדי מלחמה מכף רגל ועד ראש. כאשר שמעו זאת שאול ואנשיו הם מאוד נבהלו. ארבעים יום לא נמצא מתנדב שיהיה מוכן להלחם נגד גולית.

דוד מגיע למחנה : פסוקים יב' – כט'

שלשה אחים של דוד היו במחנה ישראל. ישי שלח את דוד עם אוכל למחנה כדי לתת לאחיו.

דוד מגיע למחנה ושומע את גולית מדבר אל העם בזלזול.

דוד כועס על דברים אלו. דוד שומע מבני ישראל שזה שיצליח לגבור על גולית יקבל את בת המלך ואוצרות רבים.

דוד שואל שאלות ואליאב אחיו כועס עליו.

דוד מתכונן לקרב נגד גולית: פסוקים ל' –לט'

דוד היחיד שמוכן להלחם בגולית.

דוד מוכן להלחם כי גולית מזלזל בה'.

מביאים את דוד לפני שאול ושאול רואה שהוא נער ומנסה להסביר לו מדוע לא לעשות זאת.

דוד מספר לשאול על ניצחונותיו נגד דובים ואריות בידים חשופות. דוד מוסיף: ה' הציל אותי מהאריה והדוב והוא יציל אותי גם מפני גולית.

שאול משתכנע ומלביש אותו בגדי קרב אך דוד מסיר בגדים אלו כי הוא לא רגיל ללבוש בגדים כאלו.

דוד לוקח מקל וחלוקי נחל (אבנים).

מלחמת דוד וגולית: פסוקים מ' – נד'

גולית רואה את דוד היפה ומתחיל ללעוג לו. גולית מקלל את ה'.

גולית אומר לדוד כי הוא ייתן את בשרו לעוף השמים.

דוד לא מפחד מגולית והוא עונה לו: אתה בא אלי בכוח אך אני בא אליך בשם ה'. היום ה' יעזור לי ובשרך יהיה לעוף השמים אז ידעו כולם מי הוא ה'. גולית מתקרב לדוד ודוד מתקרב לגולית. דוד מוציא אבן וקולע לגולית במקום היחיד החשוף אצלו בגוף-במצח. גולית נופל ארצה דוד רץ אליו וכורת את ראשו.

הפלשתים בורחים וישראל רודפים אחריהם ומכים במחנה שלהם.

שאול מברר מי הוא דוד : פסוקים נה' – נח'

לאחר ניצחון דוד שאול שואל את אבנר שר צבאו מי הוא הנער הזה מי אביו? אבנר לא יודע.

דוד מובל אל שאול ושאול שואל אותו מי הוא ודוד עונה: אני בן עבדך ישי בית הלחמי.

עבודה שמואל א' פרק יז':

1. מה ההצעה של גולית?

2. למה מגיע דוד למחנה?

3. תאר את יחסי הכוחות. תאר את גולית. תאר את דוד?

4. כיצד שכנע דוד את שאול לתת לו להלחם בגולית?

5. אתה עיתונאי שהיה בשטח. ספר מה רואות עיניך על סמך מה שכתוב בפרק.