ประกาศ

ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการรอบที่ 2


เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

(Talent Mobility)

ประจำปีงบประมาณ 2565


กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

รอบที่ 1

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565

รอบที่ 2

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ

- อาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การส่งข้อเสนอโครงการ

- ข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 5 เล่ม เอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริง (พร้อมไฟล์ MS word และ PDF)

- บันทึกการนำเสนอ (Presentation) ความยาว ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด

- หนังสือนำส่งจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด


ส่งมายัง

ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ที่ตั้ง 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 094-3596223

E-mail : talentmobility.rus@gmail.com

Facebook Fan Page : Talent Mobility - RUS

ประกาศ

เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

(Talent Mobility)

ประจำปีงบประมาณ 2565


กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ครั้งที่ 1

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 2

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ

- อาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


การส่งข้อเสนอโครงการ

- ข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 5 เล่ม เอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริง (พร้อมไฟล์ MS word และ PDF)

- บันทึกการนำเสนอ (Presentation) ความยาว ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด

- หนังสือนำส่งจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด


ส่งมายัง

ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ที่ตั้ง 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 094-3596223

E-mail : talentmobility.rus@gmail.com

Facebook Fan Page : Talent Mobility - RUS