รายงานผลการสำรวจความพึงพอการให้บริการ

ของ สพป.ตาก เขต 1

ข้อมูลทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านบริหารงานบุคคล

ด้านบริหารงานทั่วไป